STADGAR

för DALKARLSLIDENS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING

antagna vid extra årsmöte i föreningen 2010-07-11

 

 

§1.     FÖRENINGENS NAMN

 

Föreningens namn är Dalkarlslidens Koloniträdgårdsförening
(Organisationsnummer 894701 – 6880)

 

 

§2.     FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

 

2.1     Dalkarlslidens koloniträdgårdsförening är en allmännyttig, ideell förening som har till ändamål:

 

          att       i Dalkarlsliden upplåta kolonilotter till medlemmarna på den av föreningen ägda fastigheten, Prästbordet 2:6

 

          att       verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen

 

          att       i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister

 

2.2     Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet, region Västerbotten.

 

2.3     Föreningen skall anta särskilda ordningsföreskrifter för koloniområdet.

 

2.4     Föreningen strävar mot Koloniträdgårdsförbundets miljömål.

 

 

§3.     MEDLEMSKAP

 

3.1     Till medlem i föreningen kan antas den som är myndig, intresserad av koloniträdgårdsverksamhet och som vid inträde i föreningen har fast bostad i Skellefteå kommun.

 

3.2     Ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen på särskilt formulär. Föreningens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas.

 

3.3     Enbart medlemskap i föreningen berättigar inte till nyttjanderätt av kolonilott. Nyttjanderätten grundas uteslutande på ett särskilt avtal som upprättas mellan styrelsen och medlemmen.

 

3.4     Medlemskap i föreningen hindrar inte att medlemmens nyttjanderätt kan förklaras förverkad.

 

3.5     Om nyttjanderätten till kolonilotten övergår till annan person genom bodelning, arv, testamente, exekutiv försäljning eller medlems konkurs, är den nya innehavaren berättigad att inträda som medlem om förutsättningarna enligt §3.2 är uppfyllda.

 

3.6     Om nyttjanderätten i annat fall än den som avses i §3.5, övergår till annan, är den nya innehavaren berättigad att inträda som medlem i föreningen om förutsättningarna i §3.1 är uppfyllda.

 

3.7     Den som övertar nyttjanderätt och förvärvar medlemskap i föreningen skall betala i §4:1 föreskriven inträdesavgift. Detta gäller dock inte vid övertagande på grund av bodelning, arv eller testamente.

 

3.8     Medlem som upphör att vara nyttjanderättsinnehavare skall anses ha utträtt ur föreningen när nyttjanderätten upphörde, om inte styrelsen medger att han/hon kvarstår som medlem.

 

3.9     Styrelsen får utesluta medlem ur föreningen:

 

a)      Om medlem inte inom föreskriven tid betalar fastställda avgifter

b)      Om medlem bryter mot de bestämmelser som finns antagna för området

c)      Om medlem bryter mot de bestämmelser som finns antagna i avtalet om nyttjanderätt mellan föreningen och medlemmen

d)      Om medlem inte i övrigt följer stadgarna eller behörigen utfärdade ordningsföreskrifter

 

Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen skall han/hon skriftligen varnas av styrelsen. Om medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar efter det han/hon fått ta del av varningen, kan styrelsen utesluta medlemmen.

 

Utesluten medlem har inte rätt att återfå erlagd insats eller andra till föreningen erlagda avgifter, och äger inte heller rätt till andel av föreningens tillgångar.

 

3.10   Medlem som önskar utträda ur föreningen måste skriftligen anmäla detta.

 

3.11   Har medlem uteslutits, eller på egen begäran utträtt ur föreningen, får styrelsen säga upp medlemmens nyttjandekontrakt.

 

 

§4.     AVGIFTER

 

4.1     Då medlem inträder i föreningen skall han/hon omedelbart betala den inträdesavgift som årsmötet beslutat.

 

4.2     Medlem är skyldig att varje år betala den årsavgift som årsmötet beslutat. Om medlem så önskar kan halva avgiften betalas före 1 maj och resterande före 1 september.

 

4.3     Avgift för eventuell elförbrukning debiteras separat efter avläsning.

 

4.4     Om extra uttaxering behövs för föreningens verksamhet, får sådan beslutas av årsmöte eller extra möte.

 

§5.     STYRELSEN

 

5.1     Föreningens verksamhet leds av en styrelse med minst 3 och högst 7 ledamöter, vilka väljs vid ordinarie årsmöte. Av styrelseledamöterna skall ordförande och kassör väljas särskilt. Dessutom skall minst 3 och högst 7 suppleanter för styrelseledamöterna väljas på årsmötet.

 

          Styrelseledamot och suppleant skall vara medlemmar i föreningen. Även medlems make/maka eller sambo får väljas till styrelseledamot. Dock får inte båda inneha styrelseuppdrag samtidigt.

 

          Styrelseledamöterna utses för 2 år på så sätt att halva styrelsen väljs vid ett årsmöte och den andra halvan vid nästkommande årsmöte.

 

          Suppleanter väljs för 1 år.

 

5.2     Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträde, som skall hållas inom 14 dagar efter årsmöte, utse föreningens firmatecknare.

 

5.3     Protokoll från styrelsens sammanträde skall innehålla uppgifter om namn på närvarande ledamöter och suppleanter, de ärenden som behandlats och styrelsens beslut. Protokollet skall justeras av ordförande och ytterligare en ledamot senast 10 dagar efter sammanträdet.

 

5.4     Särskild garantiförsäkring för kassören samt ansvarighetsförsäkring för föreningen bör tecknas.

 

5.5     Styrelsen är beslutsför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst 3. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne inte är närvarande. Deltar endast 3 ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut ska kunna fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

 

 

§6.     STYRELSENS ÅLIGGANDEN

 

6.1     Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.

         

          Styrelsen skall bland annat:

         

          -Tillse att nyttjanderättsavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs.

-Tillse att föreningens gemensamma egendom sköts och underhålls på ett ekonomiskt sätt, samt att erforderliga medel avsätts för reparationer, ny- och återanskaffning.

 

De enskilda styrelseledamöterna är skyldiga att utföra följande:

 

-Ordföranden, att sammankalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda förhandlingar.

-Sekreteraren, att föra protokoll vid förhandlingarna  samt sköta föreningens korrespondens.

-Kassören, att föra erforderliga böcker, som anger inkomster och utgifter. Att hålla räkenskaperna tillgängliga närhelst styrelsen eller revisorerna fordrar det.

 

6.2     Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen  då han/hon ej varit närvarande eller har anmält reservation.

 

 

§7.     REVISORERNA

 

7.1     Räkenskaperna skall granskas av 2 revisorer som väljs för 1 år. För varje revisor utses 1 suppleant, likaledes för 1 år.

 

7.2     Revisorerna skall årligen senast 3 veckor före ordinarie årsmöte lämna sin revisionsberättelse. I berättelsen skall bland annat anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller inte.

 

 

§8.     RÄKENSKAPERNA

 

8.1     Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari t.o.m. den 31 december. Av styrelsen upprättade balansräkningar samt vinst- och förlusträkningar, och av styrelsen lämnade förvaltningsberättelse för verksamhetsåret skall vara revisorerna tillhanda varje år senast 3 veckor före årsmötet.

 

8.2     Överskott som uppkommit under räkenskapsåret skall, efter täckning av från tidigare balanserat underskott, tillföras föreningens kapital.

 

 

§9.     ÅRSMÖTET

 

9.1     -Vid årsmötet har varje medlem 1 röst.

 

          - Medlem får överlåta sin rösträtt till myndig familjemedlem eller annan medlem i föreningen, s.k. ombud.

 

          -Inget ombud får företräda mer än 1 medlem.

 

          - Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång.

 

          -Revisorerna får, om de anser  det nödvändigt, skriftligen fordra att styrelsen utlyser extra årsmöte.

 

          -Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen om det skriftligen begärs av minst hälften av föreningens medlemmar.

 

          -Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet.

 

          -Kallelse till extra årsmöte skall ske senast 8 dagar före mötet.

 

          -Önskar medlem att visst ärende skall behandlas på det ordinarie årsmötet, skall detta skriftligen anmälas till styrelsen senast 20 dagar före årsmötet.

 

9.2     Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1.  Mötets öppnande

2.  Fastställande av dagordning

3.  Val av ordförande att leda förhandlingarna

4.  Val av sekreterare

5.  Val av 2 justerare och 2 rösträknare

6.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning

7.  Styrelsens förvaltningsberättelse

8.  Fastställande av balansräkning

9.  Revisorernas berättelse

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.   Behandling av inkomna ärenden

12.   Ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter

13.   Beslut i anledning av över- eller underskott enligt balansräkningen

14.   Budgetförslag och fastställande av inträdesavgift och årsavgift

15.   Val av ordförande och kassör

16.   Val av övriga ledamöter och suppleanter

17.   Val av 2 revisorer och suppleanter

18.   Val av ombud och suppleanter till regionens årsmöte

19.   Övriga frågor

 

 

9.3     Årsmötet antar ordningsföreskrifter för koloniområdet.

 


§10.   VAL

 

Alla val och övriga frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning såvida inte årsmötet bestämmer annorlunda.  Vid beslut, som inte gäller val, har ordförande utslagsröst om lika röstetal uppkommer. Vid val däremot avgörs resultatet, vid lika röstetal, genom lottning.

 

 

§11.   UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 

Minst 3/4 av medlemmarna skall, på 2 årsmöten rösta rett beslut om att föreningen skall upplösas. Minst det ena årsmötet skall vara ordinarie.

 

 

 

 

 

Senaste kommentarer

10.06 | 14:35

Hej!
Vår stuga är till salu. Vi har kolonilott 39.
Ring 076-8099281 om du vill titta eller få mer info.
/Mårten

...
04.06 | 17:18

Hej!
Det finns nu en stuga till salu som sigger ute här på hemsidan under fliken "till salu". /Malin Hemsideansvarig Dalkarlslidens koloniträdgårdsförening

...
04.06 | 17:17

Hej!
Det finns nu en stuga till salu som sigger ute här på hemsidan under fliken "till salu".
/Malin
Hemsideansvarig Dalkarlslidens koloniträdgårdsförening

...
27.05 | 12:52

Hej. Är intresserad av en kolonistuga. Finns det någon till salu? Mvh//Charlott

...